Kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc obejmuje  czynności wykonywane dla ochrony życia i zdrowia osób poszkodowanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy j przez personel medyczny. Znajomość jej udzielania powinna wchodzić w zakres umiejętności przeciętnego człowieka z powodów nieprzewidywalności sytuacji życiowych, a jako obowiązkową wiedzę i umiejętności z tego zakresu, powinny mieć  wszystkie osoby wykonujące zawody podwyższonego ryzyka oraz posiadające prawo jazdy. W Polsce obowiązujące prawo w przypadku bycia świadkiem sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu drugiej osoby nakazuje niezwłoczne podjęcie czynności ratunkowych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Kurs udzielania pierwszej pomocy obejmuje przeszkolenie praktyczne z zakresu: zabezpieczania miejsca zdarzenia i izolacja go, sprawdzenia stanu osoby poszkodowanej, tym- podstawowych funkcji życiowych- oddechu, czy osoba pozostaje w stanie świadomości, zlokalizowanie odniesionych przez nią urazów, zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe, wykonanie innych niezbędnych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego z wykorzystaniem podręcznych i dostępnych środków medycznych / apteczka samochodowa, zestaw reanimacyjny/, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej- wyłącznie gdy poszkodowany jest nieprzytomny i niezbędnym jest pozostawienia go bez opieki na określony czas.

Kursy udzielania pomocy przedmedycznej prowadzą podmioty posiadające uwiarygodnione uprawnienia. Tematyka kursów obejmuje pomoc osobom dorosłym i dzieciom w stanie zagrożenia życia lub sytuacjach kryzysowych. Dyplomowany ratownik z pedagogicznym przygotowaniem poprowadzi kurs pierwszej pomocy Łódź w dostępny sposób. Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy prowadzi Centrum Ratownictwa i jego terenowe agendy. W zajęciach muszą uczestniczyć lekarze lub pielęgniarki/pielęgniarze systemu, zawodowi ratownicy medyczni. Standardowo szkolenie pierwszej pomocy powinno trwać minimum 6-7 godzin Edukacyjne zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.

Adresy jednostek uprawnionych, prowadzących szkolenie w danej miejscowości są łatwe do ustalenia w internecie.